محمد آزرم سا
سمت : مديرعامل و عضو موظف هيات مديره شركت زامياد
تاریخ انتصاب : 1399

سوابق :

  • عضو هيات مديره شركت زامياد
  • رياست و مديريت حوزه‌هاي مهندسي و توليد در شركت‌هاي تحت پوشش سازمان صنايع ملي
  • مدیريت تولید، پروژه، فروش و صادارت در شركت زامياد


    مدیران عامل زامیاد از ابتدا تاکنون